Toggle menu

 

NAOZAJ DOBRÁ ADRESA!

Ochrana súkromia

Podmienky ochrany súkromia
Tieto Podmienky ochrany súkromia prevádzkovateľa webstránky novakoliba.sk, dostupnej na adrese: https://novakoliba.sk/, ktorým je spoločnosť BB FINANCE s. r. o., so sídlom Haanova 14, 851 04 Bratislava, IČO: 44 756 640, DIČ: 2022818105, IČ DPH: SK2022818105, Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 58270/B, oddiel Sro (ďalej len "Prevádzkovateľ'), obsahujú dodatočné informácie upravujúce zabezpečenie ochrany osobných údajov, ktoré sa zadávajú a spracúvajú v súvislosti s využitím služieb webstránky novakoliba.sk, a ich využitie v súlade s nižšie uvedenými pravidlami.

Anonymita:

Užívatelia, ktorí využívajú služby webstránky novakoliba.sk, (ďalej len "Užívateľ" alebo "Užívatelia'), zostanú anonymní, kým sami nerozhodnú inak alebo neurobia kroky v súvislosti s využitím služieb webstránky novakoliba.sk, pri ktorých je potrebné sprístupniť osobné údaje oprávneným subjektom (Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ), ktoré spĺňajú požiadavky pre zoznámenie s obsahom takých osobných údajov podľa platných právnych predpisov. V takom prípade budú sprístupnené len nasledovné údaje: emailová adresa, meno a priezvisko, prípadne telefónne číslo. Informácie obsiahnuté v systémových logoch serveru (napr. IP adresa) budú priebežne premazávané Sprostredkovateľom.

Osobné údaje, ktoré sú predmetom spracovania v informačnom systéme:

• meno a priezvisko
• email
• telefón
• alebo iné, ak ich Užívateľ poskytne.

Prečo, za akým účelom a na akú dobu sa zhromažďujú a spracúvajú informácie o Užívateľovi?

Vaše osobné údaje budú použité výlučne Prevádzkovateľom (teda nebudú poskytnuté tretím stranám) a to hlavne na účely zabezpečenia ďalšej komunikácie s Vami.

Užívateľ dáva svoj súhlas správcovi osobných údajov, tj. Prevádzkovateľovi, na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných predpisov v platnom znení spracúva osobné údaje zákazníkov za účelmi stanovenými v tomto odseku (ďalej len "účely'), a to na dobu nevyhnutnú na uvedené účely, resp. na dobu do písomného vyjadrenia nesúhlasu so spracovaním a zhromažďovaním zaslaným na adresu Prevádzkovateľa alebo na emailovú adresu info@novakoliba.sk, najviac však po dobu 5 rokov.

Užívateľ v súlade s ustanovením § 62 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení udeľuje súhlas k používaniu a spracovaniu osobných údajov, a to za účelom priameho marketingu.

Užívateľské oprávnenia v súvislosti so spracovaním osobných údajov na webstránke novakoliba.sk,

Užívateľ má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, aktualizáciu a doplnenie, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom, najmä právo na vysvetlenie
a odstránenie nevyhovujúceho stavu podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov. Užívateľ má právo na dočasné alebo trvalé zastavenie spracovávania osobných údajov alebo ich odstránenie s výnimkou prípadov, keď je spracovanie nevyhnutné pre plnenie uzatvorenej kúpnej zmluvy, resp. vedenie účtu Užívateľa, a to formou písomného vyjadrenia nesúhlasu so spracovaním osobných údajov (emailom pomocou kontaktného formulára alebo na korešpondenčnú adresu).

Prevádzkovateľ je povinný pri likvidácii osobných údajov užívateľov postupovať v intenciách ustanovenia § 17 v spojení s § 29 zákona o ochrane osobných údajov.

Užívateľ ako dotknutá osoba má právo v zmysle ustanovenia § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Ochrana údajov

Úlohou Prevádzkovateľa je zabezpečiť čo najvyššiu úroveň ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ je oprávnený meniť spôsob ochrany osobných údajov v dôsledku technologického vývoja a vývoja webstránky novakoliba.sk, o čom bude Prevádzkovateľ Užívateľa vždy informovať na webstránke.

Štatistika

Na základe informácií a údajov získaných od Užívateľov (napr. súborov cookie, systémových log, adries IP) spojených s prihlasovaním na stránky a pohybovaním sa po nich, sú tvorené súhrnné štatistické zoznamy, ktoré sa zverejňujú tretím subjektom. Štatistické zoznamy neobsahujú osobné údaje umožňujúce identifikáciu jednotlivých Užívateľov.

 Užívateľ je oprávnený obrátiť sa na Prevádzkovateľa s názormi, pripomienkami či otázkami týkajúcimi sa uchovávania osobných údajov a informácií, a to pomocou kontaktného formulára alebo poštou na adresu Prevádzkovateľa.

Vysvetlenie použitých pojmov:

Cookie – Ako cookie (anglicky koláčik, oplátka, sušienka) sa v protokole HTTP označuje malé množstvo dát, ktoré WWW server pošle prehliadaču, ktorý ich uloží na počítači užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve toho istého servera potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru. Cookies bežne slúži na rozlišovanie jednotlivých Užívateľov, ukladajú sa do nich používateľské predvoľby a pod.

Cookies neznamenajú žiadne nebezpečenstvo pre počítač. Napriek tomu cookies môžu byť nebezpečné pre ochranu súkromia. Navštívený web si totiž môže ukladať do cookies akékoľvek informácie, ktoré o návštevníkovi zistí, a môže tak postupne zisťovať záujmy konkrétneho návštevníka. Ktoré stránky navštevuje, aké informácie vyhľadáva, ako často daný web navštevuje a pod. Týchto informácií sa dá neskôr aj bez vedomia návštevníka využívať pre cielenú reklamu, štatistické vyhodnocovanie správania sa návštevníkov, a pod. Tieto informácie však možno získavať aj bez cookies, preto toto ich využitie nemôže byť považované za obzvlášť nebezpečné.

Log – alebo tiež žurnál je názov pre záznam alebo súbor záznamov (často súbory s príponou .log), ktoré si niektoré programy vytvárajú pre ukladanie informácií o svojej činnosti a behu. Logy slúžia pri spätnej analýze na rozpoznanie, či došlo k nejakej chybe a pokiaľ áno, potom pomáhajú určiť, k akej chybe došlo a prečo. Môžu tiež obsahovať informácie o tom, ako a kým bola daná aplikácia či služba využívaná (napríklad z akej IP adresy sa pristupovalo k WWW serveru).

Adresa IP – je v informatike číslo, ktoré jednoznačne identifikuje sieťové rozhranie v počítačovej sieti, ktorá používa IP (internetový protokol). IP adresa slúži na rozlíšenie sieťových rozhraní pripojených k počítačovej sieti. Sieťovým rozhraním môže byť sieťová karta (Ethernet, Wi-Fi), IrDA port, ale môže sa jednať aj o virtuálne zariadenia (loopback, rozhranie pre virtuálny počítač a podobne). Skratka IP znamená Internet Protocol, čo je protokol, pomocou ktorého komunikujú všetky zariadenia v Internete.

IP protokol bol pôvodne vyvinutý pre potreby komunikácie v Internete. IP adresa musí byť v danej sieti jednoznačná (jedno rozhranie môže mať viac IP adries, ale rovnaká IP adresa nemôže byť na viac rozhraniach), avšak je možné používať NAT a privátne IP adresy. Všetky dáta sú medzi sieťovými rozhraniami prenášané v podobe IP datagramov.

IP spoofing – označuje v informatike vytvorenie IP datagramu s falošnou zdrojovou IP adresou, ktorý je následne odoslaný počítačovou sieťou k cieľovému počítaču, pred ktorým má byť zatajená totožnosť odosielateľa.

IP spoofing slúži na vedenie útokov (napr. DoS) a podobne. Na väčšine systémov je pre vytvorenie datagramu s podvrhnutou IP adresou nutný raw prístup k internet socketu, čo je umožnené iba správcovi počítača, nie bežnému užívateľovi.

Mám záujem
Poslať známemu
Dohodnúť stretnutie